กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นกระทรวงแห่งปัญญา โอกาส และอนาคต ที่มีพันธกิจหลัก คือ การสร้างและเตรียม “คน” ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศ เพื่อรองรับความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะยุวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้องการ “พื้นที่ทางความคิด” และ “โอกาส” ในการปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถในชีวิตจริง แผนงานยุวชนสร้างชาติจึงถือเป็นวาระแห่งชาติที่เน้นการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษาให้เอื้อต่อการจัดระบบนิเวศการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในยุคสมัยใหม่                                                                                                                                                                                                        '

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดตั้ง “กองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund)” ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ เดินหน้าปั้นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาให้สามารถต่อยอดแนวความคิดพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศที่ช่วยผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วผ่านการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system)

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุน เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อช่วยให้ SME หรือ Startup สามารถเติบโตและต่อยอดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต ซึ่งจากนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการให้จัดตั้ง กองทุนยุววิสาหกิจเริ่ม หรือ กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ขึ้นมานั้น TED Fund มีความพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนทุนแก่เหล่านิสิต นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ และพร้อมที่จะผลักดันในการสร้างมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

 

โปรแกรมการสนับสนุนทุนแก่นิสิต นักศึกษา

 

 • IDEATION INCENTIVE PROGRAM
 • 100,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Mockup) และแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์โดยการบ่มเพาะของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ที่ได้รับการรับรองจาก TED Fund
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 6 เดือน
  • เงินทุนสนับสนุน 100% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • INNOVATION LABS PROGRAM
 • 500,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการทดสอบจากห้องวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • UNIVERSITY SEED GRANT PROGRAM
 • 750,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อพัฒนาต้นแบบซึ่งเป็นการพิสูจน์ความคิดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ (Prove of Concept Idea, POC)
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
  •  
 • สมัคร
 • INCUBATORS INCENTIVE PROGRAM
 • 1,500,000
  • ทุนให้เปล่า
  • เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการพัฒนาต้นแบบ ซึ่งเป็นการให้ทุนเพื่อดำเนินการพัฒนา POC ผ่าน Incubator ที่ได้รับการรับรอง (TED Fellow)
  • --------------------------------------------------
  • ภายใต้เงื่อนไข
  • ศูนย์บ่มเพาะที่ได้รับการรับรองจาก NIA
  • ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 2 ปี
  • เงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 90% ของมูลค่ารวมโครงการ
 • สมัคร

ยุวสตาร์ทอัพ

      ติดต่อเรา

 
 
 

 

       กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

 

       สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

       73/2  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 

       เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 0 2017 5555 ต่อ 410 (สุทธิรักษ์)

       โทรสาร  0 2017 5566  อีเมล์ : info@nia.or.th

       www.nia.or.th

  

     

 

 

       กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

       75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระราม 6 

       แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์ 02 333 3700 ต่อ 4072-4074

       โทรสาร  0 2333 3764

       www.tedfund.mhesi.go.th